Μάρκου Μπότσαρη 47, Τ.Κ. 117 42, Αθήνα

Η λύση

Ο κύριος στόχος του The 4th War είναι να αναπτυχθεί ένα ψηφιακό παίγνιο ψυχαγωγίας και εκμάθησης, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνολογίες παιγνίων, προκειμένου οι χρήστες να διασκεδάζουν και ταυτόχρονα να μαθαίνουν μεθόδους ορθολογικής χρήσης του νερού καθώς και το πλήρες οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό του δυναμικό.

Το The 4th War στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας θα αναδεικνύει έξυπνες και πρακτικές λύσεις για την αποθήκευση (π.χ. συστήματα αποθήκευσης νερού από βροχές, συστήματα αφαλάτωσης κτλ), τη διανομή του νερού και των θρεπτικών συστατικών αλλά και της ανάκτησης ενέργειας, για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης του νερού στους αγροτικούς, δημοτικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς τομείς.

Το The 4th War προωθώντας τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των υδάτων, αποδεικνύει τη σκοπιμότητα μιας έξυπνης και οικονομικά υγιούς οικονομίας και κοινωνίας, στην οποία θα διαχειρίζονται όλοι οι διαθέσιμοι υδάτινοι πόροι κατά τρόπον ώστε:

01

Να επαναχρησιμοποιούνται οι πόροι του νερού

02

Να μειώνονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να πετυχαίνουμε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος.

03

Να διαχειρίζονται κατάλληλα και με ασφάλεια οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το νερό.